موسسه خیریه بی بی نفیسه

امروز: پنج شنبه, 8 آبان , 1399
موسسه خیریه گناباد

انتقادات و پیشنهادات

دوست گرامی انتقادات وپیشنهادات شمامایه سرافرازی ماست.

زیراوقتی راصرف فکرکردن به بهبودو یا ارتقا نحوه عملکردومددرسانی خیریه بی بی نفیسه به قشرمحروم نموده ایدواین برای ما بسی خرسندی ست که نحوه کمک رسانی شما به این صورت هم باشد.قابل به ذکرست ازایده هاونظرات شمادربحث افزایش درامدواشتغال زایی مداوم استقبال مینماییم.

 

لطفا صبر کنید

حامی موسسه خیریه بی بی نفیسه