موسسه خیریه بی بی نفیسه

امروز: پنج شنبه, 8 آبان , 1399
موسسه خیریه گناباد

سخن مدیرعامل

باران باش و ببار

ببار و نپرس

نپرس کاسه های خالی از آن کیست ؟

و بدان کاسه ها از آن کسی است که با چشمی گریان وقلبی لرزان و قدم هایی سست می آید ، هنوز دهان نگشوده ، اشکهایش گواه سخنانش است و لبان لرزانش

گواه لرزش بند بند وجودش .

از او خواهش می کنم که گریه نکن ، می گوید صندوقچه ای بود با قفل سکوت ولی …

 دیگر میخواهم در کنار شما بازش کنم بنالم و بگریم تا شاید سبک شوم.می گویدو میگرید ومی نالد،آنقدر لبریز از خجالت و نداری و سرافکندگی و وقتی از من عذر می خواهد که گریه می کند انگارتمام وجودم لبریز از شرمندگی و خجالت می شود که خدایا او چگونه لحظات را سپری می کند

و ما چگونه ؟!

فقط همین را بگویم که معبودا به خاطر لحظه لحظه دقایقی که توفیق فرصت به من و دیگر یاوران مخلص این موسسه داده ای تا درگیر معاش بندگان محرومت باشیم   ، سپاسگذارم …

زهرا اکبری

 

حامی موسسه خیریه بی بی نفیسه