موسسه خیریه بی بی نفیسه

امروز: پنج شنبه, 8 آبان , 1399
موسسه خیریه گناباد

طرح یاور

یاورگرامی: سلام .سلامی به عظمت مهربانی قلبت و وسعت بخشندگی دستانت، بیا تادست دردست نهیم ویاریگر آنانی باشیم که دست نیاز به سمتمان دراز کردن. ما بدون یاری شما هیچیم.هرکدام از شما مطمئنا درزمینه ای که حتی شاید باورتان نشود میتوانید قدمی بردارید، ما به این باور رسیده ایم، بیش از100نفرزن و مرد آسمانی همراه ما هستن.اما هنوز این زنجیره براساس میزان محرومیت وخشکسالیهای متوالی نیاز به وسعت دارد.

منتظر همراهی ماندگارتان

لطفا صبر کنید

حامی موسسه خیریه بی بی نفیسه